1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautymansion en een cliënt waarop Beautymansion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beautymansion

 1. De medewerkers van Beautymansion zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 3. De medewerkers van Beautymansion zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De medewerkers van Beautymansion zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautymansion (telefonisch) melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautymansion het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium aan de cliënt doorberekenen.
 5. Beautymansion moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden , indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de medewerker voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. Beautymansion behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Beautymansion zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

 1. Beautymansion vermeld alle prijzen van de prijzen van de behandelingen op de website en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen.
 5. Alle op deze website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Beautymansion is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Beautymansion is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Beautymansion is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaren van Beautymansion.
 2. Beautymansion moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Beautymansion de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beautymansion het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Beautymansion en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

 1. Beautymansion geeft de cliënt een week (7 dagen ) garantie op de behandelingen en producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. Deze garantie vervalt indien:
  • de cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
  • de cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt
  • de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd
  • de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 dagen heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
 4. Garantie op nagelbehandeling geldt mits cliënt goed voor haar (kunst)nagels heeft gezorgd. Deze garantie vervalt indien:
  • cliënt haar kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstylist
  •  cliënt haar kunstnagels heeft afgebeten
  • cliënt ruw is omgegaan met haar handen en/of met de nagels ergens tegenaan heeft geslagen
  • de cliënt langer dan vier weken heeft gewacht met de onderhoudsbehandeling, waardoor de nagels te lang zijn geworden
  • cliënt andere producten heeft gebruikt voor het onderhoud of kleuren van de nagels dan de producten die Beautymansion verkoopt.
  • cliënt zonder handschoenen in contact is geweest met chemische (schoonmaak)producten
  • er meer dan twee nagels afgebroken zijn
  • cliënt langer dan een half uur met de handen in (bad)water heeft gezeten
  • nagels verkleurd zijn doordat cliënt met (haar) verf of zilvershampoo heeft gewerkt.
  • cliënt onderhoudsproducten gekocht bij Beautymansion niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
  • cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (kunst)nagels zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd

9. Geheimhouding

 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie
 3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken

10. Cadeaubonnen

Een Cadeaubon van Beautymansion blijft 5 jaar na afgifte datum geldig, mits de betreffende behandeling nog actueel en uitvoerbaar is. Bij tussentijdse prijsverhogingen van de behandelingen zal de actuele behandelprijs berekend worden en wordt er bijbetaling door cliënt gevraagd.

11. Beschadiging en/of diefstal

 1. Beautymansion heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Beautymansion meldt diefstal altijd bij de politie

12. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Beautymansion het recht de cliënt toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Beautymansion wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten

13. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Beautymansion en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautymansion en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend
 4. Van toepassing is steeds de last gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.